Author: Can SAKAR

Publishing Date: 2017

E-ISSN: 2636-767X

Volume 1 Issue 1

ABSTRACT:

Toplumların üzerinde önemle durduğu evrensel bir kavram olan eğitim, bireylerin davranışlarında kalıcı ve istendik bir şekilde değişiklik meydana getirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Sosyal bir varlık olan birey, eğitim aracılığıyla temel değerleri kazanmakta ve sosyal düzen içerisindeki konumunu şekillendirmektedir. Çalışmada, Susanna Tamaro’nun Büyülü Çember adlı çocuk romanı, içeriğinde bulunan eğitsel ögeler açısından incelenmiştir. Bu bağlamda kitap içerisinde sosyal bilgiler eğitimi, bilim eğitimi, kişisel düşünceler ile verilmek istenen eğitsel ögeler, cansız nesneler ile ilgili eğitsel ögeler, bir nesne ya da kavramı tanımlayıcı eğitsel ögeler, çocuk eğitimi hakkındaki eğitsel ögeler, eğitim kurumları hakkındaki eğitsel ögeler ve öğüt verme amacı güden eğitsel ögeler olmak üzere toplam 24 eğitsel öge saptanmıştır. Söz konusu araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmış olup veri toplama aracı olarak ise doküman incelemesi metodundan yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında ilk olarak araştırmaya konu olan kitap incelenerek bulgular saptanmış, bulgular üzerinde içerik analizi yapılarak çocuk ve eğitim başlıkları altında bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışma çerçevesinde, ”Susanna Tamaro’nun Büyülü Çember adlı romanında çocuklara aktarılmak istenen eğitsel değerler açısından ne gibi ögeler yer almaktadır?” ve ”Susanna Tamaro’nun Büyülü Çember adlı romanında yer alan eğitsel ögeler ile çocuklara eğitim alanında ne gibi farkındalıklar kazandırılmak istenilmiştir?” gibi temel problem cümleleri tahlil edilerek çözümlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda Susanna Tamaro’nun Büyülü Çember adlı eserinin içeriğinde yer alan eğitsel ögeler ile çocuk okurların bilişsel, zihinsel ve devinişsel gelişimlerine olumlu yönde etkide bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırma ile eğitim kavramı içerisinde mutlak bir yer tutan çocuk eğitimi ile ilgili alan yazın dâhilinde bir farkındalık oluşturması amaçlanmıştır.

Keywords: Susanna Tamaro, Büyülü Çember, Çocuk ve Eğitim, Çocuk edebiyatı

Full Text