Author: Yusuf ASLAN , Mehmet Burak HARPUT

Publishing Date: 2017

E-ISSN: 2636-767X

Volume 1 Issue 1

ABSTRACT:

Bu çalışmada evrensel çocuk edebiyatı yazarlarından Susanna Tamaro’nun “Kitaplardan Korkan Çocuk” adlı çeviri çocuk kitabı incelenmiştir. Kitaptaki aile ve çocuk arasındaki ilişkiden yola çıkılarak ailenin çocuk eğitimindeki etkisinin sosyal öğrenme kuramı ışığında ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Davranışçı kuramların deneysel metotlarına tepki olarak ortaya çıkan sosyal öğrenme kuramına göre öğrenmenin gerçekleşmesi bireyin içinde bulunduğu çevreyle ilişkilidir. Bu kuramın savunucuları öğrenen kişinin çevresindekileri izleyerek onların davranışlarından olumlu ya da olumsuz sonuçlar çıkardığını ve çıkarılan bu sonuçlara göre öğrenmenin gerçekleştiğini öne sürmektedirler. Çalışma kapsamında Susanna Tamarro’nun “Kitaplardan Korkan Çocuk” adlı kitabı çocuk eğitiminde sosyal öğrenme kuramı bağlamında incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi metodu kullanılmıştır. Kitaptaki veri taramaları sonucunda rol modeller iki farklı yaklaşımla ele alınmıştır. Buna göre olumlu rol model olması beklenen anne-baba olumsuz rol model olurken başkahraman Leopoldo’nun parkta tanıştığı yaşlı ve kör adam ise olumlu rol model olarak sunulmuştur. S. Tamarro ebeveynlerin olumsuz tutumlarını ve doğru bildikleri yanlışları eleştirmek için bu tezatlıktan faydalanmıştır. Sosyal öğrenme kuramının çocuk eğitimine etkisini inceleyen bu çalışmada Susanna Tamaro’nun eserinden hareketle ailenin çocuk eğitimindeki etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak araştırmaya konu olan roman üzerinden ailelerin çocuk eğitiminde yaptıkları yanlışlıklar sosyal öğrenme kuramının rol-model anlayışı ışığında olumlu ve olumsuz rol model örnekleriyle açıklanmıştır.

Keywords: susanna tamaro, çocuk eğitimi, sosyal öğrenme kuramı, kitaplardan korkan çocuk

Full Text