Author: Seda AĞAN

Publishing Date: 2017

E-ISSN: 2636-767X

Volume 1 Issue 1

ABSTRACT:

Fantastik; bünyesinde hayal gücünün, düşün, doğaüstünün var olduğu nesnel gerçeklikten tam olarak sıyrılmadan okura bir kaçış imkânı sunan sanat eserlerini niteleyen bir türdür. Yazın türü olarak fantastik kurgunun kendine özgü birtakım özellikleri vardır. Yazar fantastik kurguyu oluştururken dış dünyayı, olağanüstülüğe varmak; gerçek zaman ve mekândan kopmak için bir araç olarak kullanır. Fantastik eserler okuyucuda merak, heyecan ve gerilim temelli özel bir etki uyandırarak olay örgüsüyle arasında bağ kurmasını sağlar. Dilin retoriğinin yazarın kabiliyetiyle en iyi şekilde ifade olanağı bulduğu fantastik yazın türünde, akıl ve mantık arka plâna itilir. Yazarın gayesi, dış dünyadan kurgusal olarak tamamen uzaklaşmadan okuru hayrete düşürmektir.
Çalışma kapsamında fantastik kavramının tanımından yola çıkılarak basit seçkisiz örneklem yoluyla seçilen Susanna Tamaro’nun 9-11 yaş grubu için yazdığı “Atla, Bart!” adlı telif eserinin çocuk edebiyatı ile olan ilişkisi fantastik kurguda bulunması gereken ölçütler bağlamında değerlendirilmiştir.
Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve veri toplama aracı olarak ise doküman inceleme metodu kullanılmıştır.
Çalışmada, Susanna Tamaro’nun “Atla, Bart!” adlı eserinde fantastik kurgunun özelliklerinden olan; düşsel unsurların varlığı, yazarın olağanüstülükleri gerçekçi düzlemden kopmadan ele alması, kurgudaki kahramanların yaşanan doğaüstü olaylara şaşırma ve kararsızlık durumu göstermeleri, kahramanların bir amaç için macera dolu yolculuğa çıkmaları gibi unsurların yer aldığı tespit edilmiştir. Fantastik kurgunun okura çeşitli eğitsel iletileri sezdirme ve toplumu bir probleme yönelik aydınlatma işlevi, Susanna Tamaro’nun “ Atla, Bart!” adlı eserinde teknolojinin insan yaşamını esir alması, sosyal ilişkileri olumsuz etkileyerek insanları yalnızlık ve mutsuzluğa itmesi durularının ele alınmasıyla sağlanmıştır. Susana Tamaro’nun fantastik kurgusunun çevrimsel ilişki türüne uygun biçimde problemlerin yaşandığı gerçek dünya – amaç uğruna mücadele verilen fantastik dünya – sorunların çözüldüğü gerçek dünya geçişleri kullanılarak yapılandırıldığı görülmüştür.
“Atla, Bart!”adlı fantastik türdeki eserin; çocukların merak ve heyecan ihtiyaçlarını giderme, düş ve hayal dünyalarına olumlu etki yaparak yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme açısından faydalı olacağına ulaşılmıştır.

Keywords: Susanna Tamaro, fantastik, fantastik kurgu, olağanüstü

Full Text