Author: Ekin KÖKEN, Ahmet ÖZARSLAN

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2147-9364

Volume: 6 Issue: 2

ABSTRACT:

Bu çalışmada Sarnıç Köy (Havran/Balıkesir) çevresindeki andezitlerin ayrışma-bozunma açısından bir değerlendirmesi yer almaktadır. Öncelikle inceleme alanına ait jeolojik ve meteorolojik özellikler özetlenmiş ve farklı ayrışma-bozunma derecelerindeki andezit kaya kütlelerinde detaylı saha çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmaları sırasında laboratuvar çalışmaları için farklı ayrışma – bozunma derecelerindeki andezitik kaya kütlelerinden temsili kaya blokları temin edilmiştir. Farklı ayrışma – bozunma derecelerindeki kaya bloklarından mineralojik araştırmalar için ince kesit ve laboratuvar çalışmaları için kaya örnekleri hazırlanmıştır. Daha sonra farklı ayrışma – bozunma derecelerindeki andezitlerin fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenmiştir. Laboratuvar deney sonuçları istatistiksel olarak incelenmiş ve inceleme alanındaki andezitlere ait bir ayrışma – bozunma sınıflaması önerilmiştir. Önerilen ayrışma bozunma sınıflaması; tek eksenli basınç dayanımının görünür gözenekliliğe oranı olarak kabul edilen λ oranı (λ =σci/n), kızdırma kaybı (LOI) ve Schmidt Çekici geri sıçrama sayısı (SHV) gibi niceliksel verileri ve sahadaki kaya kütlelerinin dokusal ve yapısal özellikleri gibi niteliksel verileri içermektedir. Önerilen sınıflama sisteminde yer alan λ oranı, farklı araştırmacılar tarafından andezitik kayaçlar üzerine gerçekleştirilmiş çalışmalardan elde edilen λ değerleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak inceleme alanındaki andezitlerin ayrışma – bozunma açısından İzmir bölgesinde yer alan andezitler ile benzerlikler gösterdiği belirlenmiş ve farklı ayrışma bozunma derecesindeki andezitlerin endüstrideki olası kullanım alanları hakkında öneriler verilmiştir.

Keywords: Ayrışma – Bozunma, Andezit, Havran, Görünür gözeneklilik, Tek eksenli basınç dayanımı, Kızdırma Kaybı

Full Text