Author: Sena COŞĞUN-KANDAL

Publishing Date: 2017

E-ISSN: 2618-5725

Volume: 1 Issue: 1

ABSTRACT:

Hıristiyanlıkta misyonerlik faaliyetleri her zaman var olmuşsa da, bunun Hıristiyan olmayan toplumlar için bir problem durumuna gelmesi 19. yüzyılın başlarına rastlar. Çünkü bu tarihlerde misyonerlik faaliyetleri örgütlenmeye başlamıştır. Bu örgütlenmede de en önemli rolü eğitim faaliyetleri almıştır. Dolayısıyla Doğu’daki azınlık okullarına yönelik ilgi artmış, Osmanlı Devleti içerisindeki azınlık okulları da bu ilginin odağında yer almıştır. Sınırları içerisinde her zaman azınlıklara ait okullar bulunan Osmanlı Devleti için bu okulların bir sorun haline gelmesi de söz konusu ilgiyle başlamıştır. Azınlık okulları, hem 19. yüzyılın başlarından itibaren hızla artmaya başlamış, Tanzîmât, Islahât ve Adâlet Fermânları ile birlikte kontrolden çıkmış hem de misyonerlik faaliyetleri sebebi ile devletin bu okullar üzerinde hakimiyet sağlaması zorlaşmıştır. Devleti zorlayan bu okullardan en meşhuru Amerikalılar tarafından kurulan Robert Kolej’dir.
Robert Kolej üzerine yapılan çok sayıda araştırma mevcuttur. Bu araştırmaların büyük kısmı çok ciddî ve nitelikli eserlerdir. Ancak hiçbirinde seyahatnameler değerlendirilmemiştir. Bu araştırmada Amerikalı seyyah, diplomat ve misyonerlere ait sekiz seyahatname nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme ile ele alınmış, literatürdeki bu ufak boşluğun doldurulması hedeflenmiştir.

Keywords: Azınlık Okulları, Amerikan Okulları, Misyonerlik, Seyahatname ,Eğitim Tarihi

Full Text