Author: Yakup OFLAR

Publishing Date: 2017

E-ISSN: 2618-5725

Volume 1 Issue 1

ABSTRACT:

Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyince vatandaşlık yeterlilikleri kazandırmaya yönelik disiplinler arası bir çalışma alanı olarak tanımlanır. Sosyal bilgilerin, öğrencilere aktarılmasında en önemli ögelerden biri sosyal bilgiler öğretmenleri diğeri sınıf öğretmenleridir.
Araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullardaki sosyal bilgiler öğretmenlerinin, 2005 Sosyal Bilgiler öğretim programı 4. sınıf öğrenme alanlarının öğrencilere verilmesinde, sınıf öğretmenlerinden beklentilerinin incelenmesidir. Çalışma nitel araştırma deseninde olup verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formu ile görüşme tekniği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi ve betimsel analizden faydalanılmıştır. Çalışma grubu Bolu’da görev yapan 20 sosyal bilgiler öğretmeninden oluşmaktadır.
Araştırma sonucunda öğrencilere milli bilinç kazandırılması, öğretim yöntem ve tekniklerine dikkat edilmesi, okuma alışkanlığı kazandırılması ve sorgulayan – hakkını arayan bireyler yetiştirilmesi gibi beklentiler ortaya çıkmıştır. Sosyal bilgileri öğretmenlerinin, sınıf öğretmenlerinden beklentilerinin belirlenmesi, sosyal bilgiler öğretiminin ortaokul seviyesinde etkin bir şekilde verilmesi bakımından önemlidir.

Keywords: Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Sınıf Öğretmeni

Full Text