Author: Kudret AYKIRI

Publishing Date: 2017

E-ISSN: 2618-5725

Volume: 1 Issue: 1

ABSTRACT:

Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersi projelerini inceleyerek etkinlik, problem ve bu problemlere yönelik çözümleri açısından deneyimlerini belirlemektir. Bu amaç kapsamında çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemiyle desenlenmiştir. Araştırma 2016-2017 öğretim yılı Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi sosyal bilgiler öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören ve amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenen 58 III. sınıf öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Veriler doküman incelemesi (raporlar, fotoğraflar) ve görüşme (yarı yapılandırılmış) aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında sağlık, eğitim, çevre, ekonomi ve toplum üzerine projeler gerçekleştirildiği, başta insanların duyarsızlıkları ve olumsuz tutumları olmak üzere birçok problemle karşılaştıkları, her bir probleme çözüm önerileri buldukları görülmektedir. Bu bulgulara yönelik olarak THU dersinde projeler yapacak olan öğretmen adaylarına ve THU alanında çalışma yapacak olan araştırmacılara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords: Community Service Practices, Social Project, Social Studies,
Preservice teachers

Full Text