Author: Havva KAHRAMAN, Serpil EDEBALİ

Publishing Date: 2016

E-ISSN: 2147-9364

Volume: 4 Issue: 3

DOI : 10.15317/Scitech.2016320513

ABSTRACT:

Bu çalışmada, organo-modifiyeli nanokilin sulardan Cr(VI) iyonlarının giderimindeki performansı değerlendirilmiştir. Organokillerin değişik pH aralığında ağır metalleri giderebildiği bilindiğinden, hem apolar organik kirleticiler hem de ağır metaller içeren karışık atık su sistemlerinde de etkili olabilecekleri düşünülmüştür. Bu amaçla, oktadesilamonyum (I30E, Nanomer, Nanocor, USA) ile modifiye edilmiş organo-montmorillonit nanokilin Cr(VI) adsorpsiyonunda kullanımı ve kesikli sistemde incelenen prosese temas süresi, çözelti pH’sı, başlangıç metal konsantrasyonu ve adsorban miktarı gibi parametrelerin etkisi incelenmiştir. Cr(VI) iyon miktarının sulu çözeltilerdeki tayini UV-visible spektrofotometre ile gerçekleştirilmiştir. Cr(VI) iyonunun organokile adsorpsiyonunda pH 2’de maksimum kapasite gözlenirken, pHʼnın 2ʼden 6ʼya arttırılmasıyla kapasite azalmıştır. Adsorpsiyon izotermlerinden Langmuir ve Freundlich izotermleri deneysel verilerin uygunluğunu test etmek için kullanılmış olup Cr(VI) iyonlarının organokil kullanılarak giderilmesinde gerçekleşen adsorpsiyon reaksiyonlarının Langmuir izoterm modeline uygun olduğunu göstermiştir.

Key Words: Organokil; Adsorpsiyon; Cr(VI); Nanoteknoloji.

Full Text