Author: Berat YÜKSEL PRICE

Publishing Date: 2017

E-ISSN: 2147-9364

Volume: 5 Issue: 2

ABSTRACT:

Endüstriyel uygulamalar için sıcaklık sensörü olarak kullanılan NTC termistörlerin ilgi çeken ana kompozisyonlarından biri nikel manganit’tir. Bu çalışmada nikel manganit esaslı NTC termistörlere bakır oksit katkısının elektriksel ve mikroyapı özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla Ni0.5Co0.5CuxMn2-xO4 (x=0.15 ve 0.3) stokiometrisine uygun numuneler klasik seramik üretim yöntemi kullanılarak üretilmiştir. Numuneler 1300 oC’de 5 saat sinterlenmiştir. Numunelerin relatif bulk yoğunluklarının yaklaşık % 97 olduğu belirlenmiştir. Ni0.5Co0.5Cu0.15Mn1.85O4 numunesi için elektriksel özdirenç ve malzeme sabiti sırasıyla 286 Ω.cm ve 3355 K olarak bulunmuştur. CuO katkı miktarının artırılmasıyla ise elektriksel özdirenç ve malzeme sabiti değerlerinin azaldığı saptanmıştır. Ni0.5Co0.5Cu0.3Mn1.7O4 kompozisyonuna ait 1300 oC’de sinterlenen numunenin elektriksel özdirenç (ρ) ve malzeme sabiti (B) değerlerinin 61 Ω.cm ve 3124 K olduğu bulunmuştur.

Keywords: Bakır oksit, elektriksel özellikler, NTC termistör, sinterleme.

Full Text