Author: Ayhan Abdullah CEYHAN, Orhan BAYTAR

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2147-9364

Volume: 6 Issue: 2

ABSTRACT:

Bu çalışmada, ticari aktif karbon yüzeyine NiFe2O4 nano parçacıklarının tutturulmasıyla sentezlenen magnetik NiFe2O4/aktif karbon nanokompoziti ile sulu çözeltilerden metilen mavisi (MM) adsorpsiyonu incelenmiştir. Sentezlenen magnetik NiFe2O4/aktif karbon nanokompozitin karakterizasyonu SEM, BET ve FTIR cihazları ile gerçekleştirilmiştir. Adsorpsiyon çalışmalarında; çözelti başlangıç pH değeri, MM başlangıç derişimi, adsorbent miktarı ve çözelti ortam sıcaklığı parametrelerinin etkileri araştırılmıştır. MM mavisi çözelti başlangıç konsantrasyonu ve zamanın artmasıyla birlikte adsorpsiyon kapasitesinin arttığı tespit edilmiştir. Adsorpsiyon denge verilerinin Langmuir izotermine uyduğu tespit edilmiştir. Maksimum adsorpsiyon kapsitesi qmax, 167,45 mg/g olarak belirlenmiş ve adsorpsiyon kinetiğinin yalancı ikinci derece kinetik modele uyduğu tespit edilmiştir.

Keywords: Magnetik, nanokompozit, adsorpsiyon, kinetik, izoterm

Full Text