Author: Güzide Miray PERİHANOĞLU , Ufuk ÖZERMAN, Dursun Zafer ŞEKER

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2564-6761

Volume 3 Issue 2

ABSTRACT:

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak dijital görüntü işleme yöntemleri de oldukça gelişmiş özellikle yersel fotogrametri çalışmalarında çok farklı ve geniş uygulama alanları bulmuştur. Yersel fotogrametri uygulamaları; tarihi eserlere ait görüntülerin iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi, kültürel mirasın korunması, belgelenmesi ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, dijital görüntü işleme teknikleri kullanılarak yersel fotogrametri yöntemiyle çekilen görüntü üzerinden mekânsal bilgi üretimi ve değerlendirilmesi ele alınmıştır. Çalışmada yazılım olarak MATLAB programlama dilinden faydalanılmıştır. Çalışmada ilk olarak görüntüler üzerinden filtre geçirilerek görüntünün zenginleştirilmesi sağlanmıştır. İkinci aşamada görüntü içerisindeki anlamlı bilgileri görüntü arka planından ayırmak için eşikleme yöntemi, morfoloji ve kenar algılama teknikleri uygulanmıştır.

Bu çalışma, esas olarak gradyan tabanlı Sobel ve Prewitt kenar algılama operatörleri, Laplace tabanlı kenar operatörü ve Canny kenar operatörü olan çeşitli filtreleri kullanarak görüntü işleme yoluyla görüntülerden öznitelik çıkarımı ile ilgilidir. Son olarak orijinal görüntü ve elde edilen sonuç görüntüsü değerlendirilmiş olup görüntümüze uygulanan kenar algılama operatörlerinin birbirlerine göre artı ve eksi tarafları belirtilmiştir.

Keywords: Dijital görüntü işleme, Eşikleme, Görüntü zenginleştirme, Kenar algılama

Full Text