Author: Çiğdem GÖKSEL, Egnar ÖZDİKİLİLER

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2564-6761

Volume 3 Issue 3

ABSTRACT:

Günümüzde veri çeşitliliğinin artması, özellikle konumsal verinin eklenmesiyle, düzenli ve güçlü sistem tasarımı gereksinimi giderek daha önemli hale gelmiştir. Merkezi erişim sağlayan, Coğrafi Bilgi Sistemlerini de kapsayan, yeni nesil bilişim sistemleri tasarlanarak kullanım yaygınlaştırılmıştır. Bu durum, özellikle kurumlar arası veri paylaşımı ve farklı yapıdaki, sistemler arasındaki entegrasyon çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu nedenle, merkezi erişim amaçlayan sistem tasarım çalışmaları artmış, veri erişimi de web servislerinin yaygın olarak kullanıması ile kolaylaşmıştır. Bu çalışmada, dağıtık sistemler için; hızlı, doğru ve güvenilir bilgiye erişimde kullanılabilecek yeni bir entegre bilgi sistemi modeli tasarlanmıştır. Tasarlanan model; birlikte çalışabilirlik ilkelerini koruyan, hibrid yapı temelli, birden fazla sistemi barındıran, entegrasyonu web servisleri aracılığı ile sağlayarak, çok yönlü veri akışına olanak tanımaktadır.

Çalışmada tasarlanan model (DataOCEAN) ve sistem prototipi, Servis Yönelimli (SOA) yapıyı temel alan ve Nesne Yönelimli mimari (OOA) yapısına benzerlikler taşımaktadır. Kullanılan yapı, MVC mimari tabanlı yazılmıştır ve özgün bir çalışmadır. REST yaklaşımı ile tasarlanmış, RESTful ve SOAP servis mimarilerine ilişkin web servisleri hazırlanmış, sistemin yönetim panelinin içereceği alanlar yazılmış ve test edilmiştir. Uygulama dili olarak PHP (Hypertext Preprocessor) tercih edilmiş, mekansal veri gösterimi için GoogleMAPs kullanılmıştır.

Keywords: Veri Entegrasyonu, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Web Servisleri

Full Text