Author: Mehmet Enes SAĞAR

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2687-4393

Volume: 2, Issue: 1

ABSTRACT:

Bu çalışma, Afyon İli Çay İlçesi yetişkinlerinin sosyal medya bağımlılık düzeylerini cinsiyet, yaş, medeni durum, aylık gelir düzeyleri, en sık kullandıkları sosyal medya araçları, sosyal medya kullanım amaçları ve günlük sosyal medya kullanım süreleri değişkenlerine göre incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Afyon İli Çay İlçesi’nden 30-70 yaş aralığındaki 200 yetişkin oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve ‘Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği-Yetişkin Formu’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, kruskal wallis h testi, dunnet t3 post hoc testi; demografik özelliklerinin analizinde yüzde ve frekans dağılımı kullanılmıştır. Yaşları 30-70 arasında değişen (M=40,16), %52,0 erkek, %48,0 kadın yetişkin çalışmada yer almıştır. Bulgular, katılımcıların sosyal medya bağımlılıklarının genel olarak düşük düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Boşanmış yetişkinlerin, evli yetişkinlere göre daha fazla sosyal medya bağımlısı olduğu bulunmuştur. Ayrıca aylık geliri düşük olan yetişkinlerin sanal toleranslarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Key Words: Yetişkin, bağımlılık, sosyal medya bağımlılığı

Full Text