Author: Zekiye İpek KATIRCI KIRMACI, Nezihe OTAY LÜLE, Betül AKTAŞ, Demet ARI YILMAZ, Pınar GÜNEL KARADENİZ, Suat EREL******, Hatice ADIGÜZEL, Halil İbrahim ERGEN, Meltem UZUN, Mustafa YILDIZLI, Nevin ERGUN

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2687-4393

Volume: 2, Issue: 1

ABSTRACT:

Çalışmanın amacı, Tıp ve sağlık bilimleri eğitiminde öğrenci merkezli yaklaşım, öğrenme tercihlerinin çalışılmasını önemli kılmaktadır. Çalışmamızda, SANKO Üniversitesi öğrencilerinin öğrenme tercihlerinde, disiplinler arası, sınıflar arası, cinsiyet bakımından fark bulunup bulunmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, başarılı olan ve olmayan öğrencilerin öğrenme tercihlerinin farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Bu kesitsel çalışmaya SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Beslenme ve Diyetetik bölümü, Hemşirelik Bölümü ile Tıp Fakültesi öğrencileri dahil edilmiştir. Çalışma 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde yapılmıştır. Öğrenme tercihlerinin belirlenmesinde VARK [Görsel (Visual), İşitsel (Aural), Okuma yazma (Read-write), Kinestetik (Dokunsal), (Kinesthetic)] anketi kullanılmıştır. Çalışmaya 851 öğrenci dahil edilmiştir. Dahil edilen öğrencilerin 169’u (%19,9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 193’ü (%22,7) Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 192’si (%22,6) Hemşirelik, 297’si (%34,9) Tıp Fakültesi öğrencileridir. Öğrenme tercihleri bakımından disiplinler arasında fark bulunmamıştır (p=0,081). Tüm bölümlerde en yüksek oranda kinestetik öğrenmenin tercih edildiği tespit edilmiştir. Cinsiyetlere göre öğrenme tercihlerinde fark bulunmamıştır (p=0,106). Kadın ve erkek öğrencilerde en yüksek oranda kinestetik öğrenmenin tercih edildiği görülmüştür. Tıp Fakültesi (p=0,202), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (p=0,373), Beslenme ve Diyetetik Bölümü (p=0,165) ve Hemşirelik Bölümü (p=0,514) öğrencilerinin sınıfları bakımından öğrenme tercihlerinde fark bulunmamıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin öğrenme tercihlerinin bilinmesinin, SANKO Üniversitesi eğitimcileri için eğitim kalitesinin arttırılmasında önemli bir veri olarak kullanılacağı öngörülmektedir.

Key Words: Öğrenme tercihleri, sağlık bilimleri, tıp bilimleri

Full Text