Author: Hatice ARSLAN

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2687-4393

Volume: 1 Issue: 1

ABSTRACT:

Okullarda psikolojik danışmanlar, öğrenci ve velilere bağımlılık eğitimleri veren, öğrencilerin bağımlılık deneyimlerini ilk paylaştıkları kişiler arasındadır. Bireylerin olumsuz yaşantılardan sonra, kendini toparlama ve hızlı bir şekilde normal hayatlarına dönme güçleri, psikolojik sağlamlık kavramıyla açıklanmaktadır. Bireyin bedensel ve psikolojik sağlığını korumada önemli olan mutluluk kavramı ise, bireyin yaşamına dair olumlu düşünce ve duygularının miktarca üstünlüğüdür ve bir kişinin hayatındaki en genel amaçlarındandır.

Bu çalışmada, çeşitli eğitim kurumlarında çalışan psikolojik danışmanların tütün, alkol, madde ve internet kullanım eğilimleri ile psikolojik sağlamlık ve mutluluk düzeylerinin arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, araştırmada asıl amaca ek olarak psikolojik danışmanların cinsiyet, yaş, mesleki deneyim ve medeni durumlarına bağlı olarak tütün, alkol, madde ve internet kullanım eğilimlerinin incelenmesi de kapsam dâhilinde tutulmuştur.

Araştırmanın örneklemini, Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan 192’si kadın (%73.0), 71’i erkek (%27.0) olmak üzere toplam 263 psikolojik danışman oluşturmuştur. Araştırmada kişisel bilgi formu, Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ve Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formunu içeren veriler online olarak elde edilmiştir.

Araştırma bulgularına göre, cinsiyet açısından tütün, alkol, madde kullanımları ve internet kullanım süresi açısından herhangi bir farklılık gözlenmezken, yaş değişkeni açısından bağımlılık eğilimlerinde farklılık olduğu, medeni durum değişkeninde bekâr psikolojik danışmanların internette daha uzun süre geçirdikleri, 0-5 yıl arasında çalışma süresi olan psikolojik danışmanların tüm bağımlılık eğilimi türlerinde anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Mutluluk düzeyi yüksek olanların, alkol kullanma durumları düşük olanlara göre farklılaşmaktadır. İnternet kullanım süresi ile psikolojik sağlamlık ve mutluluk düzeyleri açısından farklılık görülmüştür, ayrıca psikolojik sağlamlık ve mutluluk değişkenleri arasında orta düzeyde korelasyon saptanmıştır. 

Key Words: Mutluluk, psikolojik sağlamlık, psikolojik danışman, bağımlılık

Full Text