Author: Cennet ÖZER TAŞKAYA1 & Mustafa UYAR

Publishing Date: 2017

E-ISSN: 2618-5725

Volume 1 Issue 1

ABSTRACT:

Bu araştırmada, Konya ili ilköğretim okullarının I. kademesinde görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim yeterlik düzeyleri kendi görüşlerine göre ortaya koymaya çalışılmıştır. Ayrıca cinsiyet, mesleki kıdem ve mezun olunan okul türünün sınıf yönetimi yeterliğinde anlamlı bir farklılaşma meydana getirip getirmediğine bakılmıştır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırma da araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin Crombach Alfa güvenirlik katsayısı “.95” çıkmıştır. 5 Likert tipi bu ölçekte sınıf yönetimi yeterlikleri ile ilgili 35 madde yer almaktadır. Araştırmanın evrenini Konya ili merkez ilçeleri olan Karatay, Meram ve Selçuklu’da MEB’ bağlı ilköğretim okullarında görevli sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 308 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Bulgular SPSS 11.0 paket programı yardımıyla incelenmiştir. Bulguların yorumlanması ile şu sonuçlara ulaşılmıştır: Sınıf öğretmenlerinin bütününe bakıldığında, ortalama olarak sınıf yönetimi yeterlik düzeyleri kendi görüşlerine göre “tamamen yeterli” çıkmıştır. Yeterlik düzeylerine bakıldığında, kendini “hiç yeterli değilim” düzeyinde gören katılımcı çıkmamıştır. 2 katılımcı biraz yeterli 19 katılımcı orta düzeyde 105 katılımcı “oldukça yeterli”, 182 katılımcı “tamamen yeterli” düzeyde görmektedir. Maddelere bakıldığında ise, en düşük düzeyde çıkan madde “4.03” ortalama ile 23. Madde: “Derste oluşturulabilecek gereksiz kesintiler için önceden önlem alma” ve 34. Madde: “Çevreyle öğrencilerin eğitimi için işbirliği yapmada” olmuştur. En yüksek düzeyde ise “4.48” ortalama ile 25. madde sınıfa zamanında girmede görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimdeki yeterlikleri, cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimindeki yeterlikleri mezun oldukları okula ve mesleki anlamlı bir farklılık göstermektedir

Keywords: Sınıf yönetimi, ilköğretim, öğretmen öz yeterliği.

Full Text