Author:Turan ŞİMŞEK

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2687-4393

Volume: 2, Issue: 1

ABSTRACT:

Bu çalışma sağlık alanı dışında öğrenimine devam eden lise öğrencilerinin sağlık okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi 117 öğrenciden oluşmaktadır. Katılım sağlayan öğrencilerin yaş ortalaması 16.13’ dür. Araştırma verileri literatür doğrultusunda hazırlanan anket, TSOY-32 ve SOY SEN ölçekleri ile elde edilmiştir.

Araştırmaya katılım sağlayan öğrenci grubunun yalnızca % 4.3’ü sağlık durumunu ‘’kötü’’ olarak değerlendirmiş ve %70.9’u da uzun süreli sağlık sorunu yaşamadığını ifade etmiştir. Öte yandan herhangi bir sağlık sorununda ilk önce aile hekimine (%50.4) başvurulduğu ve bu başvurunun aylık bazda en az bir kez (%59) gerçekleştiği görülmektedir. SOY SEN Ölçeği yanıtları incelendiğinde öğrencilerin %49.8’inin sağlıkla ilgili bilgiye ulaşma, %31.85’inin bilgiyi alma, %43.15’inin bilgiyi değerlendirme %40.62’sinin ise bilgiyi uygulama konusunda tam doğru sayılan ifadeleri bilebildikleri anlaşılmıştır. Katılımcı grubun sağlık okuryazarlığı senaryo ölçeği alt boyutlarının tümünde tam doğru ifadeyi bulma oranı ise %41.30 olarak gerçekleşmiştir.

Araştırma verileri doğrultusunda öğrencilerin TSOY – 32 puan ortalaması 21.45±19.07 olarak bulunmuş, SOY SEN ölçeği esas alındığında ise sağlık okuryazarlık düzeylerinin yetersiz ve sorunlu sağlık okuryazarlık kategorisinde değerlendirilebileceği görülmüştür.

Key Words: Okuryazarlık, sağlık okuryazarlığı, lise öğrencileri.

Full Text