Author: Mustafa Can SAMIRKAŞ

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2687-6302

Volume:Issue: 1

ABSTRACT:

Enflasyon ve faiz oranı değişkenlerin arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesi için enflasyon ve faizin birbirini hangi yönde ve ne düzeyde etkilediğinin bilinmesi önemlidir. Faiz oranı ve enflasyon ilişkisi ekonomi bilimi açısında da uzun süredir üzerinde tartışılan bir konudur. Bu çalışma kapsamında enflasyon ve faiz oranı arasındaki nedensellik ilişkisi Türkiye’nin Ocak 2003 ve Ekim 2019 periyodunu kapsayan dönem için aylık verilerle Vektör Otoregresif (VAR) modeline dayanan, Toda-Yamamoto (1995) testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda faiz oranı ve enflasyon oranı arasında tek yönlü bir nedensel ilişki olduğu sonucuna varılmış olup, bu ilişkinin yönünün enflasyondan faiz oranına doğru olduğu tespit edilmiştir.

Key Words: Faiz Oranı, Enflasyon, Nedensellik, Toda-Yamamoto Testi

Full Text