Author: Bahadır KILCAN , Esra ÜÇARKUŞ

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2618-5725

Volume 2 Issue 1

ABSTRACT:

Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler 6 ve 7. sınıf öğretim programında yer alan ve öğrencilere kazandırılması hedeflenen bilimsellik, doğal çevreye duyarlılık, sorumluluk, yardımseverlik, kültürel mirasa duyarlılık, hak ve özgürlüklere saygı, çalışkanlık, farklılıklara saygı, vatanseverlik, estetik, dürüstlük, adil olma ve barış değerlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ortaokul e-dergilerinde yer alma durumlarını belirlemektir. Bu çalışma EBA’da yer alan e-dergilerin sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerler açısından incelendiği ilk çalışma olması nedeniyle önem taşımaktadır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmada veri toplama amacıyla doküman analizi tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırmanın veri toplama kaynağını 2006-2016 yılları arasında EBA’da yayımlanan ortaokul kategorisindeki e-dergiler oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. EBA’daki e-degiler sosyal bilgiler 6 ve 7. sınıf öğretim programında yer alan doğrudan verilecek değerlere göre belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda altıncı sınıfta en fazla doğal çevreye duyarlılık en az sorumluluk değerinin, yedinci sınıfta ise en fazla vatanseverlik en az adil olma değerinin e-dergilerde yer aldığı görülmüştür

Keywords: Eğitim bilişim ağı, e-dergiler, sosyal bilgiler

Full Text