Author: Leyla BAHAR, Özlen TUBAY BAĞDATOĞLU

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2687-4393

Volume: 2, Issue: 1

ABSTRACT:

İş kazaları ve meslek hastalıklarının sonuçlarının önemi, maddi ve manevi kayıpların büyüklüğü; iş kazaları ve meslek hastalıklarını önceden önlemek, kaynağında yok etmek ve çağdaş düzeyde bir standart geliştirmek ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışmanın amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulama ve eğitimlerinin, çalışanlar açısından gerekliliğinin vurgulanması ve öneminin kavranmasıdır. Araştırmanın evreni, Mersin Üniversitesi temizlik çalışanlarıdır ve örneklemi 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde Mersin Üniversitesi Kampüsünde görev yapan ve çalışmaya katılım için gönüllü olan toplam 185 gönüllü temizlik çalışanları oluşturmuştur. Temizlik çalışanlarının sosyo-demografik özelliklerini ve mesleki risk ve hastalıklar hakkında sahip oldukları bilgileri ölçmek amacıyla toplam 28 maddelik bir anket formu ile veriler toplanmıştır. Araştırmanın istatistksel çözümlemesinde ankette kullanılan maddelere verilen cevaplar ve katılımcıların sosyodemografik özellikleri için frekans ve yüzde dağılımları verilmiştir. Katılımcıların %58,4’ünün erkek çalışanlardan oluştuğu, büyük çoğunluğunun 30-50 yaş aralığında (%69,8), ilköğretim mezunu olduğu (%54,6) ve okul ortamında çalıştığı (%77,3), ayrıca %30,3’ünün 10 yıldan fazla süredir aynı işte çalıştığı saptanmıştır. Frekans dağılımları sonucunda; “Bulaşıcı hastalıklar açısından gerekli testler ve aşıları yaptırmam gerektiğini bilirim”, “Eldiveni kimyasal maddelerden ve enfeksiyonlardan korunmak için kullanırım”,“Tıbbi atıkların yaratabileceği sağlık risklerini bilirim”, gibi mesleki risklere dair sorulara çalışanların yaklaşık %80’i bilinçli yanıtlar vermişlerdir. “Islak zeminlerde uyarı levhası koyarım” sorusuna %72,4 oranında, “Islak zeminlerde düştüğüm olmuştur” sorusuna ise %41,1 katılıyorum yanıtı alınmıştır. Bu çalışmada, temizlik işçilerinin İSG kurallarından haberdar oldukları ancak İSG uygulama bilincinin yeterince özümsenmemiş olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışanlar yanı sıra işletmelerin, İSG kavramının önemi açısından bilinçli davranması ve konuyla ilgili eğitimin sağlığı koruyacağı unutulmamalıdır.

Key Words: İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalığı, iş kazası, işyeri risk analizi

Full Text