Author: D. B. KOROLAY, A. SARI

Publishing Date: 2007

E-ISSN: 2147-9364

Volume 22 Issue 1-2

ABSTRACT:

Göynük (Bolu) Havzasında Paleozoyik ile Tersiyer zaman aralığında oluşan sedimanter kayaçlar yer alır. Ağsaklar yöresinde yüzeyleyen Kabalar formasyonu marn, bitümlü şeyl ve silttaşı olmak üzere üç üyeye ayrılır. Kabalar formasyonu Paleosen zaman sürecinde depolanmıştır. Bitümlü şeyllerin organik madde miktarı 3.88-11.18 wt % arasında olup, çok iyi petrol kaynak kaya potansiyeline sahiptirler. HI, S2 / S3 , HI-Tmax ve HI-OI parametreleri ile organik petrografik inceleme sonuçları Kabalar formasyonuna ait bitümlü şeyllerin Tip-I ve Tip-II türlerinde kerojen içerdiğini gösterir. Bitümlü şeyller Tmax, PI ve spor renk indeksi değerlerine göre organik jeokimyasal açıdan olgunlaşmamış ya da henüz erken olgunlaşma safhasındadırlar.

Key Words: Organik jeokimya; organik madde, kerojen, kömür; bitümlü şeyl; Himmetoğlu havzası; Türkiye

Full Text