Author: Rahmi ERDEM, M.Çağlar MEŞHUR, Mehmet Akif SAĞ

Publishing Date: 2008

ISSN: 2147-9364

Volume 23 Issue 3

ABSTRACT:

ÇalÍómanÍn amacÍ, üst ölçek planlama çalÍómalarÍnda (çevre düzeni planlarÍ), plan ÍÍrlarÍÍn, bu sÍÍr içerisindeki yerel yönetimlerin yetki sÍÍrlarÍÍ aóan taraflarÍÍ ortaya koyarak, nitelikli bir plan sÍÍÍÍn sahip olmasÍ gereken ve söz konusu idari yetki tartÍómalarÍna odaklÍ klasik sÍÍr yaklaóÍÍÍ aómaya çalÍóan bir tartÍómanÍn ortaya konmasÍÍr. Denizli’de kent merkezine baÂÍ 19 belde yerleómesinin Denizli Belediyesi ile olan fiziki, sosyal ve ekonomik birlikteliÂine karóÍn, yetki kullanÍÍndaki katÍ bakÍó açÍÍÍn, makro planlama anlayÍóÍÍn genel ilkelerini, mikro sorunlar demeti ile nasÍl baskÍ altÍna aldÍÂÍ, çalÍómanÍn bir diÂer yönünü oluóturmuótur. Denizli’nin yaóamakta olduÂu bu planlama sorunu, ülkemiz planlama sürecine dâhil olan yerleóme kademelenmesi içinde, belki en çarpÍÍ ve en uç örnek olarak düóünülebilir. Ancak planlama sÍÍÍÍn tayininde, yerel yönetimlerin yetki alanlarÍÍn belirleyiciliÂi göz önüne alÍndÍÂÍnda, makro plan kararlarÍ ve idari yetki iliókisinin, Denizli örneÂi üzerinden ele alÍnmasÍ, herhangi bir temel genellemeyi daha da netleótirmek ve sorunun çözümüne yönelik uygulanacak politikalara açÍÍm saÂlayacak kuramsal çerçevenin geliómesi adÍna, detaylarÍn yeterli düzeyde ele alÍnmasÍÍ saÂlamÍóÍr. Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta, ele alÍnan çalÍómanÍn tanÍtsal boyutunun analitik boyutundan daha çok önem taóÍmasÍÍr. ÇalÍóma ile her ne kadar, üst ölçekli planlama çalÍómalarÍndaki sÍÍr belirleme ióleminin plan bütünlüÂü açÍÍndan yeterince etkin biçimde ele alÍnamadÍÂÍna yönelik bir sorun ortaya konuluyorsa da, gerçekte çalÍómanÍn, bu sorunu net bir óekilde belirleme, açÍklama ve tanÍtma iólevi vardÍr.

Key Words: Çevre düzeni planı; idari yetki sınırları; Denizli

Full Text